Žbuka je poput opeke jedan od najstarijih materijala na svijetu. Predstavlja jednu finu vrstu betona čije su glavne komponenete voda, pijesak i cement. Ponekad se dodaju i neki drugi kemijski sastojci, pa postoji organska i anorganska žbuka.

Organska žbuka je u svojoj primjeni univerzalna, dok pravilan odabir anorganskih žbuka ovisi npr. o klimatskim uvjetima, lokaciji, podlozi, kao i o predviđenoj namjeni objekta. Žbuke se, naravno, dijele i na unutarnje i vanjske, s tim da vanjske žbuke osim zaštitne funkcije svakako moraju i estetski udovoljavati, stoga proizvođači nude široku paletu boja, kao i grubi, glatki i rustikalni dojam.

Veziva postoje u obliku univerzalne emulzije za povećanje elasticiteta i vezivnih vrijednosti ljepila i masa za fugiranje u unutrašnjem i vanjskom prostoru vapnenog hidrata, predstavlja vezivo za mortove i žbuke koje se miješaju na gradilištu visokohidrauličkog veziva za žbuke i mortove osobito za saniranje spomenika kulture pastoznog gašenog vapna za žbuke, mortove i vapnene boje mljevenog trasa koji predstavlja prirodni porculan kao dodatak mortovima, žbukama i betonima.